Van hai ngả

Van hai ngả được sử dụng để chọn một trong hai cổng đầu ra. Dòng chảy qua các van này về cơ bản là dòng trọng lực và vị trí của nắp bộ chuyển hướng quyết định cổng nào trong hai cổng đầu ra sẽ hoạt động.